Historik

HAVATORS ÅTTA ÅRTIONDEN

1940-talet

Jaalla

Havator har sina rötter i Torneå. Företagets grundare Ahti Hanhirova (1918-1990) inledde affärsverksamheten efter andra världskriget med spannmåls- och trävaruhandel samt kvarn- och sågverksamhet. Det första familjeföretaget Hanhirovan Saha ja Mylly Oy grundades 1947.

En stor del av efterkrigsårens affärsverksamhet bestod av handel med skrot. Lapin Jäte Oy som grundades 1945 köpte allt krigsskrot i norra Finland av finska staten. Insamlingen av krigsskrotet var ett av de största projekten som genomfördes i norra Finland under 1940-talet.

1950-talet

Ahti Hanhirova startade en framgångsrik anläggningsverksamhet under decennieskiftet 1940 - 1950. Hanhirova gjorde en betydande satsning i anläggningsverksamheten år 1956 och det var då den nuvarande affärsverksamheten anses ha börjat.

För att jobba med anläggningsverksamheten grundades Hanhirova Yhtymä & Kumpp Ky 1958 som är grunden till dagens Havator. Företagets namn ändrades till Hanhirova-Yhtymä år 1960. Under detta årtionde avvecklades spannmåls-, skrot- och virkeshandeln samt kvarn- och sågverksamheten och resurserna koncentrerades på anläggningsverksamheten.

1960-talet

Under Ahti Hanhirova och hans hustru Märtas ledning utvecklades Hanhirova-Yhtymäs anläggningsverksamhet under 1960-talet till en omfattande entreprenadverksamhet.

De största projekten var vattenkraftverk, gruvor och vägar i norra Finland. Under årtiondets lopp sökte företaget sig åter till nya branscher - 1966 inköptes den första mobilkranen P&H 325 TC.

1970-Talet

I början av årtiondet expanderade företagets från anläggningsverksamhet till att också omfatta byggverksamhet.

Den växte även för övrigt eftersom man skaffade fler mobilkranar. En av de mest betydande enskilda investeringarna var en 90-tons Lokomo som på den tiden tillhörde den största klassen av kranar i Finland. Tornion Konepaja Oy grundades år 1976.

1980-talet

Årtiondet förde med sig betydande förändringar i företagets namn, ledning och verksamhetsområde.

1981 ändrades företagets namn till Havator. Med tanke på verksamheten i Sverige bildades Havator AB 1984. Ett generationsskifte innebar att Ahti Erkki Hanhirova tillträdde som verkställande direktör år 1986. I slutet av årtiondet avvecklades bygg-, anläggnings- och verkstadsrörelsen och resurserna koncentrerades på mobilkranarna.

1990-talet

Polar Lift Oy, som har hand om kranarbetet i Bottenvikens hamnar köptes upp år 1993.

Det första stora projektet i Ryssland, bygget av Conocons oljeraffinaderi i Sibirien, utfördes åren 1994 - 1996. Det svenska företaget Krancity i Skellefteå köptes upp 1996.

2000-talet

I början av det nya årtusendet växte Havator- koncernen till ett ledande företag i branschen.

Bakgrunden till denna tillväxt är lyckade företagsförvärv och en fortsatt utveckling av maskinparken. Under 2000-talet har Havators expansion varit mycket stark. År 2000 förvärvades Blomberg Stevedorings kranverksamhet i Vasa. Samma år grundades försäljningkontoret i Göteborg. 2001 öppnades depåerna i Umeå och Esbo. Våren 2002 grundades två dotterbolag, Havator AS Norge (verksamhetort Hammerfest) samt Havator Kraana OU Viro (Tallinn, Estland). Samma år förvärvades i Sverige NYAB Kran AB i Sundsvall. Depån i Örnsköldsvik öppnades våren 2004 och sommaren 2005 grundades dotterbolaget Havator Montage.

2006 fusionerades Kuljetusneliö och Lapin Nosturipalvelu i Havator genom ett företagsförvärv.

I maj 2007 örvärvades i huvudstadsregionen Avilun Oy och Pika-Tikas Oy i Havator. I Vasatrakten köpte Havator företaget Oy CSTrans Ab. Genom ett företagsköp i juni 2007 Göteborgs företaget. Bohuslyft AB en del av Havator-koncernen. I november köpte Havator hela aktiestocken för Nostopalvelu Veikko Ojala Oy, verksamt i Vanda.

I februari 2008 förvärvade Havator svenska Allyft i Östergötland AB:s kranverksamhet. Polar Lift och i Rypefjord (Hammerfest) verksamma Polarbase AS fusionerades till ett samägt företag. Polarbase svarar i huvudsak för mångsidiga servicetjänster till borrplattformar samt till olje- och gasfälten. Det nya samägda hamnkranservice företaget verkar under namnet Polar Lift AS i vilket Polarbase AS äger 50 procent. I mars 2008 Havator köpte upp hela Kuljetus Priuska Oy:s aktiestock. I och med företagsförvärvet slog två av Nordens mest betydelsefulla specialtransportföretag sina resurser samman.

2010-talet

I maj 2010 offentliggjordes det att CapMan Buyout IX-fonden investerar i Havator. I maj 2010 utvidgade Havator sin verksamhet till Karleby där även ett nytt kontor öppnades. I november köpte Havator AB hela BinSell i Uppsala AB:s aktiestock. I december köpte Havator hela Trailer Consult i Östergötland AB:s aktiestock.

I oktober 2011 stärkte Havator sin ställning i Mellansverige då Havator AB köpte Norrlandskranar AB:s samt dess dotterbolags (Norrlandskranar i Jämtland AB och Örnkranar AB) aktiestockar.

I mars 2012 grundade Havator ett kontor för Nystad och Åbo som betjänar kunderna i hela Egentliga Finland. I juli stärktes verksamheten på den svenska östkusten när Havator AB köpte Molins Kranar AB:s hela aktiestock. Molins Kranar AB verkar i Kalmar i Sverige.

På kartan över nykomlingar 2013 fanns Åbo vilket betydde att Havators ställning i en av Finlands största städer förstärktes. Samma år köpte Havator Oy det i Tammerfors och Tusby verksamma Polar Cranes Oy:s lyftkransverksamhet och utrustning. I juni 2013 köpte Havator AB det i Ljungby i Sverige verksamma Brunskoggruppen AB:s tung- och specialtransporter.

I februari 2015 sålde Havator sin affärsverksamhet som omfattade fordon med lyftplattformar till Nostolava-auto Jalo & Jalo Oy. I samband med affären slöts även ett samarbetsavtal om att erbjuda båda företagens tjänster. I mars köpte Havator det i Norrköping verksamma Tomas Andersson Mobilkranar AB:s hela aktiestock. Företagsförvärvet förstärkte Havators ställning i mellersta och södra Sverige. På våren 2016 öppnades en ny depå i Stockholm, och verksamheten kommer under 2017  att utökas med ytterligare en depå.

Havator är en koncern med verksamhet inom krantjänster, specialtransporter, elementmontage och hamnkransservice. Under sextio år av nytänkande och utveckling har vi på Havator visat att inget lyft är för stort eller för litet och att vi alltid hittar den perfekta lösningen till kundens problem oberoende av uppdragets storlek eller komplexitet. Havators specialområde är totala projektlösningar i samverkan med kompetenta partners Havator har verksamhet i Finland, Sverige, Norge, Ryssland samt i Baltikum. Koncernen har ungefär 600 anställda.

Referenser

Special Havator är en allt-i projektlösningar i samarbete med kompetenta partners.

Läs mer